Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong Forum

 Go down 
Share
Gửi bài mới Trả lời chủ đề này
Bài gửiTiêu đề:  Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong ForumThời gian: 23/7/2011, 5:12 pm
Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
avatar
Tuấn 
Administrator

Administrator
I'm : goofy
Giới tính Giới tính : Nam
Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 36
Ca3Cash Ca3Cash : 3029
Danh Vọng Danh Vọng : 26
»Châm Ngôn Sống : Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
Job/hobbies : 29|Đại Ca ||1
Trả lời chủ đề này ?ây là danh sách các Th? trong forum :

: Ch? ??m
: Ch? nghiêng
: G?ch chân
: G?ch gi?a

: C?n trái v?n b?n
: C?n gi?a v?n b?n
: C?n ch?nh v?n b?n sang ph?i
: C?n ??u v?n b?n

: T?o m?t danh sách b?ng các nút
: T?o m?t danh sách ?ánh s? ho?c ch?
: Chèn dòng ng?n cách

: Trích d?n
: Chèn mã (HTML, CSS ,...)
: Chèn m?t b?ng b?ng cách ch?n s? hàng và c?t

: Upload hình ?nh tr?c ti?p trên servimg
: Chèn m?t hình ?nh b?ng cách s? d?ng link ?nh
: Chèn m?t liên k?t b?ng cách thông báo link và v?n b?n hi?n th?
: Chèn flash, nh?c, video, ...
: Chèn m?t ?o?n video t? youtube, googlevideo ho?c dailymotion

: Thay ??i kích c? ch?
: Thay ??i màu v?n b?n
: Thi?t l?p m?t phông ch? cho v?n b?n

Orther : Cho phép b?n truy c?p vào các tùy ch?n khác (xem bài d??i)
: Tr? giúp v? BBcode và cú pháp
: Cho phép b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa ch? ?? so?n th?o WYSIWYG (nút màu ?? khi kích ho?t)

Trong ch? ?? WYSIWYG:
: Cho phép b?n lo?i b? t?t c? các ??nh d?ng v? ki?u dáng (màu s?c, ??m, ...) t?i v?n b?n ???c l?a ch?n

Không trong ch? ?? WYSIWYG:
?óng Th?: Cho phép ?óng t?t c? các th? BBCode ?ã ???c m? - không ph?i ?óng khung so?n th?o.


 • Chú ý :

  1. Quét ch?n ph?n text tr??c khi ??nh d?ng
  2. Bi?u t??ng A/A trên 4rum có 2 d?ng (t??ng ?ng v?i 2 ch? ??):


  • ngh?a là ?ang ? ch? ?? WYSIWYG (what you see is what you get - nh?p j` th?y ?ó) - b?n s? th?y t?t c? n?i dung b?n nh?p vào bài vi?t m?t cách tr?c quan, gi?ng nh? trong bài vi?t. Ch? ?? này có th? copy n?i dung ch?a text ?ã ??nh d?ng ho?c hình ?nh t? trang khác vào 4rum r?t nhanh.


  • : ch? ?? hi?n th? mã - nh?ng gì b?n nh?p s? hi?n th? theo mã bbcode ho?c html. Nhi?u tr??ng h?p chèn html ph?i dùng ch? ?? này.
K?t h?p gi?a 2 ch? ??, bài vi?t c?a b?n s? không b? l?i, d? th?a code.M?t s? phím t?t ???c ch? có tác d?ng trên IE

 • Ch? ??m : (alt b ho?c ctrl b)
  Code:

  K?t qu?

 • Ch? nghiêng : (alt i ho?c ctrl i)
  Code:

  K?t qu?

 • G?ch d??i : (alt u ho?c ctrl u)
  Code:

  K?t qu?

 • G?ch gi?a : (alt x)
  Code:

  K?t qu?

 • C?n l? trái : (alt m)
  Code:

  K?t qu?


 • C?n gi?a : (alt t)

  Code:
  K?t qu?
  K?t qu?


 • C?n l? ph?i : (alt g)
  Code:
  K?t qu?


 • C?n ??u 2 bên : (alt j)
  Code:
  ch? có tác d?ng v?i v?n b?n dài nên không có m?u

 • ??i màu v?n b?n :
  Code:
  [color={màu s?c}[/color]
  V?i {màu s?c} là tên màu ho?c mã màu
  K?t qu? v?i màu "red"
  K?t qu? v?i màu "green"
  K?t qu? v?i màu "blue"
  K?t qu? v?i màu "#9F139C"


 • ??i c? ch? :
  Code:
  [size={kích th??c ch?}][/size]
  K?t qu? kích th??c 7
  K?t qu? kích th??c 10
  K?t qu? kích th??c 16
  K?t qu? kích th??c 21


 • ??i font ch? :
  Code:
  v?n b?n
  K?t qu? font Comic Sans Ms
  K?t qu? font Impact
  K?t qu? font Courier New


 • Danh sách v?i cái nút ?ánh d?u : (alt l)
  Code:


  • M?c 1
  • M?c 2


  • M?c 1
  • M?c 2 • Danh sách theo th? t? : (alt o) - có 2 d?ng
  Code:

  1. M?c 1
  2. M?c 2


  1. M?c 1
  2. M?c 2


  Code:

  1. M?c 1
  2. M?c 2


  1. M?c 1
  2. M?c 2 • Trích d?n : (alt q)

  Code:
  Trích dẫn :
  Trích d?n:
  K?t qu?
  Code:
  {tên} đã viết:
  Vi?t ??ã vi?t:
  K?t qu?


 • Mã : (alt c)
  Code:
  m?u chính là khung này


 • Liên k?t : (alt w)
  Liên k?t thông th??ng
  Code:
  [url]http://liên k?t[/url]
  http://c3z.co.cc/
  ??i v?i liên k?t ki?u này có th? không ??t trong bbcode
  Code:
  http://liên k?t
  Liên k?t v?i 1 v?n b?n hi?n th?
  Code:
  [url=http://liên k?t]V?n b?n hi?n th?[/url]
  c3zone
  Liên k?t email
  Code:
  [email][/email]
  [email]kalenv@gmail.com[/email]


 • Chèn hình ?nh :
  Code:
  [img]link_?nh[*/img] bo? dau' * • Chèn flash :
  Code:
  [flash({r?ng},{cao})]http://link_flash[/flash]


 • T?o b?ng :
  : s? ô d?c | : s? ô ngang | : Thêm b?ng | Thêm hàng | Thêm ô
  Code:
  Dòng 1 - C?t 1 Dòng 1 - C?t 2 Dòng 1 - C?t 3
  Dòng 2 - C?t 1 Dòng 2 - C?t 2 Dòng 2 - C?t 3
  VD:
  Dòng 1 - C?t 1 Dòng 1 - C?t 2 Dòng 1 - C?t 3
  Dòng 2 - C?t 1 Dòng 2 - C?t 2 Dòng 2 - C?t 3
  * nâng cao :

  [table style="ZOOM: 1" cellSpacing=1 cellPadding=0 align=center border=0]

  [tr]
  [td]Code:[/td][/tr]
  [tr]
  [td class=code][/td][/tr]
  cellspacing : kho?ng cách gi?a các ô
  border : ???ng vi?n
  VD:
  Dòng 1 - C?t 1 Dòng 1 - C?t 2 Dòng 1 - C?t 3
  Dòng 2 - C?t 1 Dòng 2 - C?t 2 Dòng 2 - C?t 3(còn ti?p) • Chèn dòng ng?n cách:
  Code:
  N?i dung phía trên
  N?i dung phía d??i
  N?i dung phía trên

  N?i dung phía d??i

 • Others:
 • Tr??t ngang:
  Code:

  K?t qu?

 • Tr??t d?c:
  Code:

  k?t qu?

 • Ch? s? d??i: (alt m)
  Code:
  H2O
  K?t qu? : H2O

 • Ch? s? trên: (alt n)
  Code:
  x2 y2
  K?t qu?: x2 y2

 • L?t d?c (??i x?ng): (Ch? t??ng thích v?i trình duy?t Internet Explorer và phiên b?n phpBB2)
  Code:
   
  K?t qu?

 • L?t ngang: (Ch? t??ng thích v?i trình duy?t Internet Explorer và phiên b?n phpBB2)
  Code:
   
  K?t qu?

 • Hi?u ?ng m?: (Ch? t??ng thích v?i trình duy?t Internet Explorer và phiên b?n phpBB2)
  Code:

  K?t qu?

 • Hi?u ?ng Gradient: (Ch? t??ng thích v?i trình duy?t Internet Explorer và phiên b?n phpBB2)
  Code:

  K?t qu?

 • L?y s? ng?u nhiên gi?a 1 kho?ng:
  Code:
  Random number (50,100) :
  100
  Random number (50,100) :
  61
  ho?c t? 1 ??n s? t?i ?a
  Code:
  Random number (1,50) :
  20
  Random number (1,50) :
  31

 • ?n n?i dung (hi?n ra khi thành viên tr? l?i bài vi?t)
  Code:


 • ?n n?i dung trong khung Spoiler (hi?n ra khi click)
  Code:
  Spoiler:
   
  Spoiler:

 • WOW - V?t ph?m trong World of Warcraft và thông tin v? nó.
  Code:
  [wow]100[/wow][wow]15[/wow][wow]241[/wow][wow]1546[/wow]
  K?t qu?:
  (có 1 s? v?t ph?m tr?ng s? hi?n d?u "?" - xem thêm t?i [url=http://lootup.rouks.net/)]http://lootup.rouks.net/)[/url]

 • Ngu?n ???c trích t? [T?ng h?p] Các th? BBcode + phím t?t - http://www.c3z.co.cc/forum-f3/topic-t934.htmBài gửiTiêu đề:  Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong ForumThời gian: 23/7/2011, 8:33 pm
...
avatar
o0o_mr79 
Binh Bét

Binh Bét
I'm : Sad
Giới tính Giới tính : Nam
Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 11
Ca3Cash Ca3Cash : 2620
Danh Vọng Danh Vọng : 9
»Châm Ngôn Sống : ...
Trả lời chủ đề này 

Message reputation : 100% (1 vote)


Cái buôn chuyện 1 thời của mình tự nhiên bị ăn cắp :T, khốn nạn cái thằng nào hack của mềnh Wink)
Bài gửiTiêu đề:  Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong ForumThời gian: 25/7/2011, 1:22 pm
"Những gì Bảo Bình nghĩ, nửa thế kỉ sau người khác mới hiểu"
avatar
pwally0402 
Thiếu Uý

Thiếu Uý
I'm : hot
Giới tính Giới tính : Nữ
Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 83
Ca3Cash Ca3Cash : 2807
Danh Vọng Danh Vọng : 12
Nơi ở : Nơi ở : : CA3 THPT Vũng Tàu
»Châm Ngôn Sống : "Những gì Bảo Bình nghĩ, nửa thế kỉ sau người khác mới hiểu"
Trả lời chủ đề này 

Message reputation : 100% (1 vote)


0.o là sao chú?
Bài gửiTiêu đề:  Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong ForumThời gian:
Sponsored content 

Trả lời chủ đề này Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Hướng dẫn sử dụng các thẻ BBCode trong Forum
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Chuyển đến:
Chia Sẻ Bài Viết Qua Các Mạng Xã Hội
|Gửi thông tin này vào Tagvn|


Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ca3Forum. Style by DienDanSPKT. Rip & Fix by Việt K.
Powered by phpbb® Version 2.0. Copyright ©2000 - 2011, GNU General Public License.